• Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  możliwość sfinansowania dowolnego celu - np. zakup mieszkania czy wycieczka za granicę,
  dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat,
  kwotę kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości,
  dogodne spłaty,
  karencję do 6 miesięcy.     

  Nasz Bank posiada w swojej ofercie uniwersalny kredyt hipoteczny oprocentowany według formuły oprocentowania:

  • ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
  • o okresowo-stałej stopie procentowej

  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym:

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i marży. Wskaźnikiem referencyjnym jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na cztery dni robocze przed dniem zawarcia Umowy kredytu. Wskaźnik referencyjny WIBOR 3M ustalany jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczone datą zawarcia umowy kredytu.

  Kredyt z oprocentowaniem okresowo-stałym:

  W celu minimalizacji ryzyka związanego ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Przez okres 60 miesięcy od zawarcia umowy kredytu, raty Twojego kredytu będą na stałym poziomie. Po zakończeniu tego okresu, jeżeli nie złożysz wniosku o  kontynuację oprocentowania w formule okresowo-stałej, kredyt będzie oprocentowany według oprocentowania zmiennego, zgodnie z zawartą umową kredytową.

  Jeżeli chcesz dokonać zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo-stałe, musisz spełnić następujące warunki:

  • kredyt został wypłacony w całości i rozliczony zgodnie z umową kredytową
  • posiadasz zdolność kredytową
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  Przykład reprezentatywny.

  1. Dla oprocentowania okresowo-stałego:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,20 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 129 000 PLN (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania: 134 miesiące; wysokość kredytu nie przekracza 50% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia hipotecznego; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 10,90 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 10,35% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,89 %) i marży  w wysokości 3,50 p.p. Spłata w 134 ratach miesięcznych, w tym: 133 równe raty kapitałowo-odsetkowe  po 1.658,88 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 1.658,51 PLN . Całkowity koszt kredytu 97.817,05 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 93,289,55 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.225,00 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 871,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 zł.). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN, łączna opłata za badanie wpisu w księdze wieczystej – 70,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  226.817,05 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 14.07.2023 r., na reprezentatywnym przykładzie, według stawki WIBOR 3M z dnia 10.07.2023r.

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

  2. Dla oprocentowania zmiennego:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,69 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 129 000 PLN (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania: 134 miesiące; wysokość kredytu nie przekracza 50% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia hipotecznego; oprocentowanie kredytu: 10,35 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stawka WIBOR 3M: 6,89%) i marży Banku w wysokości 3,50 p. p. Spłata w 134 ratach miesięcznych, w tym: 133 równe raty kapitałowo-odsetkowe  po 1.628,58 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 1.627,98 PLN. Całkowity koszt kredytu 93.756,62 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 89.229,12 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,50% kwoty udzielonego kredytu: 3 225,00 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 871,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 zł.). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 222.756,62 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 14.07.2023 r., na reprezentatywnym przykładzie, według stawki WIBOR 3M z dnia 10.07.2023r.

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

   

  Przydatne informacje

  Ustawowe Wakacje Kredytowe

  Informujemy, że od 29 lipca 2022 r. można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – wakacje kredytowe.

  Kto może wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

  Konsument, który zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie polskiej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., a których okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r. 

  Na jaki okres konsument może zawiesić spłatę?

  Można zawiesić spłatę łącznie do 8 miesięcy, tj.:

  • po 2 miesiące w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
  • po 2 miesiące w okresie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

  Jak się ubiegać o wakacje kredytowe?

  Należy złożyć w Banku wniosek. Bank przyjmuje wnioski poprzez:

  - system bankowości elektronicznej, gdy wniosek jest: 

  • fizycznie podpisany przez kredytobiorcę i załączony w formie skanu, albo
  • opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla plików pdf;

  Wakacje kredytowe - instrukcja dla Klienta

  - złożenie Wniosku w Placówce Banku

  - dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na dedykowaną skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , gdy załączony do maila wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem  elektronicznym Kredytobiorcy albo podpisany elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP

  - przesłanie na adres Banku: Bank WMBS ul. Gizewiusza 2a, 12-200 Pisz, gdy złożony na wniosku podpis został poświadczony notarialnie 

   

  Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe

   

  Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców.

  Wniosek powinien być złożony przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty.
  Spłata kredytu zostanie zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku z dniem doręczenia wniosku do Banku.
  Wniosek o wakacje kredytowe może dotyczyć tylko jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. 

  O czym należy pamiętać?

  • okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania
  • Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu; w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową kredytu
  • okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie wydłużą się o liczbę miesięcy, w których skorzystano z zawieszenia spłaty kredytu
  • informację o zawieszeniu spłaty kredytu Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

  Informacja dotycząca wcześniejszej spłaty kredytu

  W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy kredytu. Zwrot kosztów poniesionych przed tą spłatą następuje po całkowitej spłacie kredytu.
  Powyższe informacje dotyczą kredytów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim i kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu w Oddziale naszego Banku.

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

  Siedziba: ul. Gizewiusza 2a 12-200 Pisz
  KRS 0000036781, Regon 001104256, NIP 849 000 11 74
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 424 19 20
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.wmbs.pl

  Centrala Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego

  Adres: ul. Gizewiusza 2a 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 424 19 20
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu

  Adres: ul. Gizewiusza 4a 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 424 19 16
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Punkt Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Piszu

  Adres: ul. Warszawska 1 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 21 41
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 10:00 - 14:00
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Piszu

  Adres: ul. Gizewiusza 5 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 29 20
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 10:00 - 14:00
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Rucianem-Nidzie

  Adres: ul. Gałczyńskiego 11a 12-220 Ruciane-Nida
  Miasto: Ruciane Nida
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 425 71 77
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

  Adres: Aleja Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 425 71 81
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, środa, piątek: 9:00 - 13:00
  - wtorek, czwartek, sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach

  Adres: Łąkowa 1 11-710 Piecki
  Miasto: Piecki
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 89 742 11 22
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00

  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Białej Piskiej

  Adres: Plac Mickiewicza 23 12-230 Biała Piska
  Miasto: Biała Piska
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 90 19
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

   

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Wydminach

  Adres: ul. Giżycka 6a 11-510 Wydminy
  Miasto: Wydminy
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon:87 421 00 05
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu

  Adres: Giżycka 3a 12-250 Orzysz
  Miasto: Orzysz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 88 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Miłkach

  Adres: ul. Sportowa 4 11-513 Miłki
  Miasto: Miłki
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 421 11 43
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Olsztynie

  Adres: ul. 1 Maja 13A 10-117 Olsztyn
  Miasto: Olsztyn
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 89 527 20 08
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Jezioranach

  Adres: ul. Kajki 19 11-320 Jeziorany
  Miasto: Jeziorany
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 89 718 10 33
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Ciechanowie

  Adres: ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 06-400 Ciechanów
  Miasto: Ciechanów
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 23 657 41 05
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Ełku

  Adres: ul. Wojska Polskiego 34/1 19-300 Ełk
  Miasto: Ełk
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 797 442 171
  Telefon: 601 563 555
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne