Skip to main content
 • Płatności

Płatności

Płatności krajowe

Płatności krajowe w PLN są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu. W ramach rozliczeń ELIXIR wykonywane są w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.

Płatności wysokokwotowe (tzn. powyżej 1 mln PLN) oraz inne pilne zlecenia, mogą być realizowane w systemie SORBNET.

Harmonogram sesji rozliczeniowych

 

Przydatne informacje

Express Elixir

Express Elixir to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych realizowanych bezpośrednio.

Klienci Banku WMBS mogą korzystać z systemu Express Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej i w ciągu zaledwie kilku sekund przelewać pieniądze ze swojego konta na dowolny rachunek w banku, który jest uczestnikiem systemu.

Z rozwiązania mogą korzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Przelewy natychmiastowe można realizować w placówce banku (w godzinach pracy placówki) oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.*

Wykaz banków uczestniczących w systemie Express Elixir.

* Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy technicznej, która może wystąpić między godziną 17.45 a 19.30 od poniedziałku do piątku, a w ostatnim dniu roboczym miesiąca między godziną 17.45 a 22.00.

SORBNET

SORBNET należy do systemów płatności wysokokwotowych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku.
Kwota dokonywanego przelewu nie posiada ograniczeń.

System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy Klientami indywidualnymi. Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln i powyżej muszą być realizowane via SORBNET.

Płatności SORBNET można realizować w dni robocze w placówce Banku do godziny 15.00.

Przelewy walutowe i zagraniczne

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku WMBS.

Oferujemy następujące typy przelewów:

 • przelew SEPA
 • polecenie wypłaty

Płatności realizujemy w 3 walutach:

 • PLN (złoty polski)
 • USD (dolar amerykański)
 • EUR (waluta europejska)

Przy kwotach od równowartości 20 000 zł oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, PLN.

Kod BIC (SWIFT) Banku WMBS – POLUPLPR
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów:

 • SWIFT
 • Euro Elixir (SEPA)
 • TARGET2

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC
 • koszty „SHA”
 • tryb realizacji standardowy
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).
Split payment

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

Co to oznacza?

Bank WMBS miał obowiązek założenia do 1 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego, tzw. Rachunku VAT.

Bank WMBS automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Split payment jest obowiązkowy dla każdego Klienta jeśli w rozliczeniach z kontrahentami spełnione są łącznie trzy warunki:

 1. należność ogółem, która wynika z faktury (wartość brutto całej faktury), przekracza 15 tys. zł
 2. choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT)
 3. sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Rachunek VAT w Banku WMBS:

 1. otwierany automatycznie wraz z  pierwszym rachunkiem rozliczeniowym
 2. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku
 3. w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT
 2. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)
 3. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
 2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
 3. zapłata podatków VAT, PIT i CIT oraz ZUS
 4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.