Skip to main content
  • Bank jako Agent Ubezpieczeniowy

Bank - Agent Ubezpieczeniowy

PEŁNOMOCNICTWA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO:

 

INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM:

FIRMA I SIEDZIBA AGENTA:

WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIECZY

UL. GIZEWIUSZA 2 A

12-200 PISZ

__________________

WPIS DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy jest Agentem Ubezpieczeniowym i prowadzi działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń  w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych (dalej: RPU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. NUMER RPU AGENTA 11249503/A.

Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/ .

_______________

WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY WYKONUJE CZYNNOŚCI AGENCYJNE W IMIENIU I NA RZECZ:

  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 Szczegółowy zakres uprawnień Agenta, regulują udzielone Agentowi Pełnomocnictwa przez wyżej wymienione zakłady ubezpieczeń, które Agent udostępnia Klientom przed każdą czynnością dystrybucji ubezpieczeń w Oddziałach Banku oraz na stronie www Banku.

______________

INFORMACJA O CHARAKTERZE WYNAGRODZENIA AGENTA

Agent w związku z wykonywaną przez niego działalnością agencyjną otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej oraz może otrzymywać dozwolone przepisami prawa i postanowieniami rekomendacji nadzorczych innego rodzaju korzyści finansowe lub niefinansowe.

_______________

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Klienci mają  możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w  Banku dostępne są na stronie www  Banku oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Reklamacje mogą być składane w formie: 

ustnej - telefonicznie pod numerem telefonu Obsługi klienta Generali +48 913 913 913 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

lub

pisemnej – osobiście w siedzibie:

  • Generali ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, lub w każdej jednostce Generali obsługującej Klientów,
  • Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego ul. Gizewiusza 2a, 12-200 Pisz, lub dowolnego Oddziału Banku (dane kontaktowe dostępne pod adresem https://www.wmbs.pl/kontakt)

W zgłoszeniu podaj numer rachunku lub nazwę (ewentualnie opis) operacji, której dotyczy reklamacja. To przyspieszy jej rozpatrywanie.

Reklamację możesz również złożyć przez pełnomocnika, który będzie dysponował prawidłowo sporządzonym pełnomocnictwem.

Formularz reklamacji

______________

DODATKOWE INFORMACJE O AGENCIE, KTÓRYCH PODANIE JEST WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

Agent nie posiada akcji oraz udziałów zakładów ubezpieczeń - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. oraz  Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. jak również,

zakłady ubezpieczeń z którymi Bank zawarł umowy agencyjne - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.  oraz  Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.  nie posiadają akcji oraz udziałów Agenta.

______________

Bank jako Agent, poza przekazaniem powyższych informacji,  jest zobowiązany:

  • przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań Klienta w celu zaproponowania produktu ubezpieczeniowego zgodnego z jego oczekiwaniami (przedstawiona propozycja będzie uwzględniać wyłącznie produkt/-y, do dystrybucji których jest uprawniony),
  • przekazać dokument informacyjny o proponowanym produkcie spełniającym wymagania i potrzeby Klienta.