Skip to main content
  • Komunikat Banku dotyczący restrukturyzacji zadłużenia

Komunikat Banku dotyczący restrukturyzacji zadłużenia

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy informuje, że zgodnie z art. 75c ustawy Prawo bankowe, w sytuacji wystąpienia problemów ze spłatą zadłużenia, klient ma możliwość wystąpienia do Banku z  wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia. Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeżeli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej klienta. Restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy. W przypadku odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje wnioskodawcy, bez zbędnej zwłoki, pisemne i szczegółowe wyjaśnienia, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Oddziałami Banku.

 

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy