• Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

  Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

  Cel kredytowania:

  • zakup lokalu mieszkalnego/domu (rynek pierwotny i wtórny)
  • remont lokalu mieszkalnego/domu
  • zakup działki budowlanej
  • budowa budynku mieszkalnego 

  Oferujemy kredyt dostosowany do potrzeb każdego Klienta oraz korzystne warunki kredytowania:

  bez opłaty przygotowawczej
  niskie koszty kredytu
  bez kosztów ubezpieczenia na życie
  minimalny udział środków własnych
  brak wymogu posiadania karty kredytowej

  Przyjdź do jednego z naszych Oddziałów, skorzystaj z kredytu mieszkaniowego i zamieszkaj u siebie.

  Nasz Bank posiada w swojej ofercie kredyty mieszkaniowe Mój Dom oprocentowane według formuły oprocentowania:

  • ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
  • o okresowo-stałej stopie procentowej

  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym:

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na cztery dni robocze przed dniem zawarcia Umowy kredytu. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczone datą zawarcia umowy kredytu.

  Kredyt z oprocentowaniem okresowo-stałym:

  W celu minimalizacji ryzyka związanego ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Przez okres 60 miesięcy od zawarcia umowy kredytu, raty Twojego kredytu będą na stałym poziomie. Po zakończeniu tego okresu, jeżeli nie złożysz wniosku o  kontynuację oprocentowania w formule okresowo-stałej, kredyt będzie oprocentowany według oprocentowania zmiennego, zgodnie z zawartą umową kredytową..

  Jeżeli chcesz dokonać zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo-stałe, musisz spełnić następujące warunki:

  • kredyt został wypłacony w całości i rozliczony zgodnie z umową kredytową
  • posiadasz zdolność kredytową
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat

  Przykład reprezentatywny dla oprocentowania zmiennego:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,67% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów) okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,89% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90) i marży Banku w wysokości 1,99 p.p. Spłata w 300 równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 299 równych rat miesięcznych po 2 081,10 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 2 080,94 PLN. Całkowity koszt kredytu 381 730,34 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 374 329,84 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,0% kwoty udzielonego kredytu: 5 000,00  PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-Konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 1 950,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 PLN), koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie  zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN, łączna opłata za badanie wpisu w księdze wieczystej – 70,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 631 730,34 PLN. Kalkulacja została dokonana na 23.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M z 17.03.2023r.  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

   

  Przykład reprezentatywny dla oprocentowania okresowo-stałego:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,85% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów) okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,22% w skali roku, a  następnie oprocentowanie zmienne 8,89% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i ustalonej marży  w wysokości 1,99 p.p. Spłata w 300 równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 299 równych rat miesięcznych po 2 107,90 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 2 103,74 PLN. Całkowity koszt kredytu 389 766,34  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 382 365,84 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5 000,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-Konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 1 950,00 PLN (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 PLN). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN, łączna opłata za badanie wpisu w księdze wieczystej – 70,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  639 766,34 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.03.2023 r., na reprezentatywnym przykładzie.

   

  Przykład reprezentatywny dla oprocentowania zmiennego (z ubezpieczeniem Kredytobiorcy na życie i od utraty pracy):

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,61 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów) okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,79% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i marży Banku w wysokości 1,89 p.p. Spłata w 300 równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 299 równych rat miesięcznych po 2 064,03 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 2 068,52 PLN. Całkowity koszt kredytu 377 453,99 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 369 213,49 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,0 % kwoty udzielonego kredytu: 0,00  PLN, suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie oraz od utraty pracy opłacanych rocznie po upływie okresu 5 lat: 5 840 PLN*, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-Konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 1 950,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 PLN), koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie  zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN, łączna opłata za badanie wpisu w księdze wieczystej – 70,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 627 453,99 PLN. Kalkulacja została dokonana na 23.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M z 17.03.2023r.  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

  *wiek ubezpieczonego 35 lat

   

  Przydatne informacje

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Na czym polega Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz.1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

  W ramach FWK oferujemy następujące formy zwrotnej  pomocy:

  • wsparcie w spłacie rat kredytu:
   • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w Banku WMBS;
   • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy;
   • wysokość wsparcia określana jest w złotych jako równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym maksymalna miesięczna wysokość wsparcia nie może być wyższa niż 2.000,00 złotych,
  • pożyczka na spłatę zadłużenia
   • o przyznanie pożyczki można wnioskować w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia w całości;
   • wysokość pożyczki stanowi równowartość kwoty na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, tj. gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania;
   • wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72.000,00 złotych;
   • przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości Kredytobiorca może ubiegać się o przyrzeczenie udzielenie mu pożyczki na spłatę zadłużenia, zwane promesą.

   

  Kto może wnioskować o pomoc z FWK?

  O wparcie lub pożyczkę mogą ubiegać się Kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

  • co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego są na poziomie przekraczającym 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:

               - 1.552,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

               - 1.200,00 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego

  oraz

  posiadają w Banku WMBS kredyt zabezpieczony hipoteką zaciągnięty w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

   

  Jak się ubiegać o przyznanie Wsparcia z FWK?

  Należy złożyć w Banku wniosek. Bank przyjmuje wnioski poprzez:

  - system bankowości elektronicznej, gdy wniosek jest: 

  • fizycznie podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców i załączony w formie skanu, albo
  • opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla plików pdf;

   - złożenie Wniosku w Placówce Banku, gdy wniosek jest:

  • fizycznie podpisany przez wszystkich Kredytobiorców

   Wzór Wniosku u udzielenie wsparcia lub pożyczki

   

  O czym należy pamiętać?

  • zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w spłacie, w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach;
  • spłata przez Kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki;
  • przelew wsparcia zostanie wstrzymany w przypadku, gdy Kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których wsparcie zostało mu przyznane, np. dochody gospodarstwa domowego wzrosną powyżej ustawowego progu, Kredytobiorca utraci status bezrobotnego;
  • wsparcie lub pożyczka nie mogą być przyznane, jeżeli:
   • umowa o pracę została wypowiedziana z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,
   • jeden z Kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy,
   • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
   • za okres, w którym co najmniej jednemu z Kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty spłaty,
   • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania,
   • w przypadku zbycia przedmiotu kredytowania,
   • w dniu złożenia wniosku o wsparcie Kredytobiorca:
    • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
    • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
    • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania wsparcia można uzyskać w oddziałach Banku lub na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Ustawowe wakacje kredytowe

  Informujemy, że od 29 lipca 2022 r. można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – wakacje kredytowe.

  Kto może wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

  Konsument, który zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie polskiej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., a których okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r. 

  Na jaki okres konsument może zawiesić spłatę?

  Można zawiesić spłatę łącznie do 8 miesięcy, tj.:

  • po 2 miesiące w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
  • po 2 miesiące w okresie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

  Jak się ubiegać o wakacje kredytowe?

  Należy złożyć w Banku wniosek. Bank przyjmuje wnioski poprzez:

  - system bankowości elektronicznej, gdy wniosek jest: 

  • fizycznie podpisany przez kredytobiorcę i załączony w formie skanu, albo
  • opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla plików pdf;

  Wakacje kredytowe - instrukcja dla Klienta

  - złożenie Wniosku w Placówce Banku

  - dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na dedykowaną skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , gdy załączony do maila wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem  elektronicznym Kredytobiorcy albo podpisany elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP

  - przesłanie na adres Banku: Bank WMBS ul. Gizewiusza 2a, 12-200 Pisz, gdy złożony na wniosku podpis został poświadczony notarialnie 

   

  Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe

   

  Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców.

  Wniosek powinien być złożony przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty.
  Spłata kredytu zostanie zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku z dniem doręczenia wniosku do Banku.
  Wniosek o wakacje kredytowe może dotyczyć tylko jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. 

  O czym należy pamiętać?

  • okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania
  • Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu; w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową kredytu
  • okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie wydłużą się o liczbę miesięcy, w których skorzystano z zawieszenia spłaty kredytu
  • informację o zawieszeniu spłaty kredytu Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

  Informacja dotycząca wcześniejszej spłaty kredytu

  W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy kredytu. Zwrot kosztów poniesionych przed tą spłatą następuje po całkowitej spłacie kredytu.
  Powyższe informacje dotyczą kredytów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim i kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu w Oddziale naszego Banku.

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

  Siedziba: ul. Gizewiusza 2a 12-200 Pisz
  KRS 0000036781, Regon 001104256, NIP 849 000 11 74
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 424 19 20
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.wmbs.pl

  Centrala Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego

  Adres: ul. Gizewiusza 2a 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 424 19 20
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu

  Adres: ul. Gizewiusza 4a 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 424 19 16
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Punkt Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Piszu

  Adres: ul. Warszawska 1 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 21 41
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 10:00 - 14:00
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Piszu

  Adres: ul. Gizewiusza 5 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 29 20
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 10:00 - 14:00
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Rucianem-Nidzie

  Adres: ul. Gałczyńskiego 11a 12-220 Ruciane-Nida
  Miasto: Ruciane Nida
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 425 71 77
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

  Adres: Aleja Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 425 71 81
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, środa, piątek: 9:00 - 13:00
  - wtorek, czwartek, sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach

  Adres: Łąkowa 1 11-710 Piecki
  Miasto: Piecki
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 89 742 11 22
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00

  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Białej Piskiej

  Adres: Plac Mickiewicza 23 12-230 Biała Piska
  Miasto: Biała Piska
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 90 19
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

   

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Wydminach

  Adres: ul. Giżycka 6a 11-510 Wydminy
  Miasto: Wydminy
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon:87 421 00 05
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu

  Adres: Giżycka 3a 12-250 Orzysz
  Miasto: Orzysz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 88 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Miłkach

  Adres: ul. Sportowa 4 11-513 Miłki
  Miasto: Miłki
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 421 11 43
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Olsztynie

  Adres: ul. 1 Maja 13A 10-117 Olsztyn
  Miasto: Olsztyn
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 89 527 20 08
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Jezioranach

  Adres: ul. Kajki 19 11-320 Jeziorany
  Miasto: Jeziorany
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 89 718 10 33
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Ciechanowie

  Adres: ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 06-400 Ciechanów
  Miasto: Ciechanów
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 23 657 41 05
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Ełku

  Adres: ul. Wojska Polskiego 34/1 19-300 Ełk
  Miasto: Ełk
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 797 442 171
  Telefon: 601 563 555
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne