Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

  Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

  Cel kredytowania:

  • zakup lokalu mieszkalnego/domu (rynek pierwotny i wtórny)
  • remont lokalu mieszkalnego/domu
  • zakup działki budowlanej
  • budowa budynku mieszkalnego 

  Oferujemy kredyt dostosowany do potrzeb każdego Klienta oraz korzystne warunki kredytowania:

  bez opłaty przygotowawczej
  niskie koszty kredytu
  bez kosztów ubezpieczenia na życie
  minimalny udział środków własnych
  brak wymogu posiadania karty kredytowej

  Przyjdź do jednego z naszych Oddziałów, skorzystaj z kredytu mieszkaniowego i zamieszkaj u siebie.

  Nasz Bank posiada w swojej ofercie kredyty mieszkaniowe Mój Dom oprocentowane według formuły oprocentowania:

  • ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
  • o okresowo-stałej stopie procentowej

  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym:

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na cztery dni robocze przed dniem zawarcia Umowy kredytu. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczone datą zawarcia umowy kredytu.

  Kredyt z oprocentowaniem okresowo-stałym:

  W celu minimalizacji ryzyka związanego ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Przez okres 60 miesięcy od zawarcia umowy kredytu, raty Twojego kredytu będą na stałym poziomie. Po zakończeniu tego okresu, jeżeli nie złożysz wniosku o  kontynuację oprocentowania w formule okresowo-stałej, kredyt będzie oprocentowany według oprocentowania zmiennego, zgodnie z zawartą umową kredytową..

  Jeżeli chcesz dokonać zmiany formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo-stałe, musisz spełnić następujące warunki:

  • kredyt został wypłacony w całości i rozliczony zgodnie z umową kredytową
  • posiadasz zdolność kredytową
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat

  Przykład reprezentatywny dla oprocentowania zmiennego:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,48 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 319 000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów) okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7,84 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i marży Banku w wysokości 1,99 p.p. Spłata w 300 ratach kapitałowo-odsetkowych: 299 równych rat miesięcznych po 2 429,05 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 2 431,30 PLN. Całkowity koszt kredytu 418 497,75 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 409 717,25 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,0 % kwoty udzielonego kredytu:         6 380,00  PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-Konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 1 950,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 PLN), koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie  zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN, łączna opłata za badanie wpisu w księdze wieczystej – 70,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 737 497,75 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 27.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M z 21.02.2024r. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

  Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

   

  Przykład reprezentatywny dla oprocentowania okresowo-stałego:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,65 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 319 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,16% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,84% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i ustalonej marży  w wysokości 1,99%. Spłata w 300 ratach kapitałowo-odsetkowych: 299 równych rat miesięcznych po   2 460,22 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 2 464,47 PLN. Całkowity koszt kredytu 427 850,75 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 419 070,25 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 380,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-Konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 1 950,00 PLN (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty , opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 PLN). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN, łączna opłata za badanie wpisu w księdze wieczystej – 70,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  746 850,75 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 27.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M z 21.02.2024r.

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

  Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

   

  Przykład reprezentatywny dla oprocentowania zmiennego (z ubezpieczeniem Kredytobiorcy na życie i od utraty pracy):

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,37 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 319 000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów) okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7,74 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i marży Banku w wysokości 1,89 p.p. Spłata w 300 ratach kapitałowo-odsetkowych: 299 równych rat miesięcznych po 2 408,07 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 2 408,28 PLN. Całkowity koszt kredytu 412 022,71 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 403 421,21 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,0 % kwoty udzielonego kredytu: 0,00  PLN, suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie oraz od utraty pracy opłacanych jednorazowo  w okresie 5 lat: 6 201,00 PLN*, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-Konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 1 950,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 PLN), koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie  zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN, łączna opłata za badanie wpisu w księdze wieczystej – 70,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 731 022,71 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 27.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M z 21.02.2024r. 

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

  Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

  *wiek ubezpieczonego 35 lat

   

  Przydatne informacje

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Na czym polega Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz.1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

  W ramach FWK oferujemy następujące formy zwrotnej  pomocy:

  • wsparcie w spłacie rat kredytu:
   • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w Banku WMBS;
   • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy;
   • wysokość wsparcia określana jest w złotych jako równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym maksymalna miesięczna wysokość wsparcia nie może być wyższa niż 2.000,00 złotych,
  • pożyczka na spłatę zadłużenia
   • o przyznanie pożyczki można wnioskować w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia w całości;
   • wysokość pożyczki stanowi równowartość kwoty na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, tj. gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania;
   • wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72.000,00 złotych;
   • przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości Kredytobiorca może ubiegać się o przyrzeczenie udzielenie mu pożyczki na spłatę zadłużenia, zwane promesą.

   

  Kto może wnioskować o pomoc z FWK?

  O wparcie lub pożyczkę mogą ubiegać się Kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

  • co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego są na poziomie przekraczającym 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:

               - 1.552,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

               - 1.200,00 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego

  oraz

  posiadają w Banku WMBS kredyt zabezpieczony hipoteką zaciągnięty w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

   

  Jak się ubiegać o przyznanie Wsparcia z FWK?

  Należy złożyć w Banku wniosek. Bank przyjmuje wnioski poprzez:

  - system bankowości elektronicznej, gdy wniosek jest: 

  • fizycznie podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców i załączony w formie skanu, albo
  • opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla plików pdf;

   - złożenie Wniosku w Placówce Banku, gdy wniosek jest:

  • fizycznie podpisany przez wszystkich Kredytobiorców

   Wzór Wniosku u udzielenie wsparcia lub pożyczki

   

  O czym należy pamiętać?

  • zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w spłacie, w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach;
  • spłata przez Kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki;
  • przelew wsparcia zostanie wstrzymany w przypadku, gdy Kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których wsparcie zostało mu przyznane, np. dochody gospodarstwa domowego wzrosną powyżej ustawowego progu, Kredytobiorca utraci status bezrobotnego;
  • wsparcie lub pożyczka nie mogą być przyznane, jeżeli:
   • umowa o pracę została wypowiedziana z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,
   • jeden z Kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy,
   • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
   • za okres, w którym co najmniej jednemu z Kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty spłaty,
   • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania,
   • w przypadku zbycia przedmiotu kredytowania,
   • w dniu złożenia wniosku o wsparcie Kredytobiorca:
    • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
    • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
    • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania wsparcia można uzyskać w oddziałach Banku lub na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Informacja dotycząca wcześniejszej spłaty kredytu

  W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy kredytu. Zwrot kosztów poniesionych przed tą spłatą następuje po całkowitej spłacie kredytu.
  Powyższe informacje dotyczą kredytów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim i kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu w Oddziale naszego Banku.