Skip to main content
  • Stawki referencyjne

Stawki referencyjne

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 27 września 2022 poinformowała, iż Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zaakceptował Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON.

  • Metodyka kalkulacji indeksu WIRON jest tożsama z wcześniej opracowanym i publikowanym przez GPW Benchmark indeksem WIRD. Zmianie uległa jedynie nazwa indeksu, aby lepiej odzwierciedlić jego charakterystykę (oparcie na danych reprezentujących transakcje overnight).
  • Wybrany przez Komitet Sterujący indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) ma się stać docelowo kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR. Będzie on stosowany w umowach finansowych (np. umowach kredytu).
  • Według założeń przedstawionych w "Mapie Drogowej" gotowość do zaprzestania opracowywania i publikowania wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID nastąpi od początku 2025 roku.
  • Od grudnia 2022 Bank będzie mógł stosować indeks WIRON, natomiast na 2023 rok zaplanowano stopniowe wdrażanie wskaźnika do umów i instrumentów finansowych. Banki będą mogły już wprowadzać do oferty kredyty stosujące ten indeks równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.
  • Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych podjął decyzję o zmianie maksymalnych terminów realizacji Mapy Drogowej, w której zakłada się oddolne odchodzenie sektora finansowego od stosowania WIBOR na rzecz nowo zawieranych umów i instrumentów finansowych stosujących stałą stopę procentową lub nowe wskaźniki referencyjne typu RFR. KS NGR wskazał więc finalny moment konwersji na koniec 2027 r. Przy czym ani kierunki reformy, ani zakresy planowanych dotychczas w Mapie Drogowej działań nie zmieniają się.

Poniżej prezentujemy podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej. Dokument przedstawia podstawowe założenia dotyczące prac Narodowej Grupy Roboczej w sprawie zmiany wskaźnika WIBOR.

Przeczytaj tutaj          Mapa drogowa WIRON

  

Konsultacje publiczne prowadzone przez Administratora WIBOR poprzedzające istotną zmianę wskaźnika referencyjnego

Informujemy o rozpoczęciu przez GPW Benchmark, konsultacji publicznych dotyczących optymalnego wyboru alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej i doboru parametrów do metody jego opracowywania.
Więcej informacji można uzyskać pod niżej wskazanymi linkami.

link nr 1

link nr 2

 

Stawki referencyjne WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora, którym jest GPW Banchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje na temat wskaźników referencyjnych są dostępne na stronie GPW Banchmark S.A. https://gpwbenchmark.pl/

Wysokość wskaźnika referencyjnego zależy pośrednio od wielu czynników, takich jak na przykład wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacji, podaż pieniądza, cykl koniunkturalny, wysokość PKB czy zmiany sposobu wyznaczania wskaźnika przez administratora wskaźnika referencyjnego. Kredytobiorca powinien zapoznać się z kształtowaniem się danych historycznych dotyczących wysokości wskaźnika referencyjnego. Dotychczasowe trendy w zakresie kształtowania się wysokości wskaźnika referencyjnego mogą pomóc w wyborze oferty kredytowej, nie stanowią jednak żadnej gwarancji, że w przyszłości wskaźnik referencyjny podlegać będzie takim samym zmianom. Nie można przewidzieć, na jakim poziomie wskaźnik referencyjny będzie kształtował się za kilka, kilkanaście, a tym bardziej za kilkadziesiąt lat.

Jednym z elementów ryzyka zmiennej stopy procentowej jest możliwość wystąpienia istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego lub zaprzestanie jego publikacji, ryzyko zmiany w sposób trwały lub czasowy metody opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Kredytobiorca ponosi ryzyko zmieniającej się stopy oprocentowania kredytu. Informujemy, że po każdej aktualizacji stawki WIBOR kwota raty kredytu będzie rosła lub malała. W momencie podpisania umowy nie można określić jak będzie się kształtowała stawka WIBOR w trakcie całego okresu kredytowania.

Ryzyko zmiany przez GPW Benchmark S.A. metody opracowywania stawki WIBOR

GPW Benchmark S.A. jako podmiot opracowujący stawki WIBOR na podstawie posiadanego zezwolenia w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do wprowadzenia zmiany w metodzie opracowywania stawki WIBOR w trybie określonym w dokumentacji WIBOR opublikowanej przez GPW Benchmark S.A. na jego stronie internetowej pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/. Zgodnie z opublikowaną przez GPW Benchmark S.A. informacją ogólną w zakresie procesu zmiany metody opracowywania stawki WIBOR dokonanie takiej zmiany przez GPW Benchmark S.A. poprzedza proces konsultacji publicznych, w ramach których GPW Benchmark S.A. określi zakres proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. Uzasadnieniem dla dokonania zmiany w metodzie opracowywania stawki WIBOR dla GPW Benchmark S.A. może być przykładowo konieczność dostosowania metody opracowywania stawki WIBOR do wymogów Rozporządzenia BMR, wytycznych organu nadzoru lub rekomendacji jednostki nadzorczej. Konsekwencją dokonania przez GPW Benchmark S.A. zmiany w metodzie opracowywania stawki WIBOR może być zmiana jego wartości. Podwyższenie lub obniżenie wartości stawki WIBOR w wyniku dokonanej przez GPW Benchmark S.A. zmiany w metodzie jego opracowywania może wpłynąć na wartość wzajemnych świadczeń pomiędzy Państwem a Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym w związku z zawartą Umową kredytu.

Ryzyko zaprzestania przez GPW Benchmark S.A. opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR w sposób trwały lub czasowy

GPW Benchmark S.A. jako podmiot opracowujący stawki WIBOR na podstawie posiadanego zezwolenia w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do zaprzestania w sposób trwały opracowywania stawki WIBOR w trybie określonym w dokumentacji WIBOR opublikowanej przez GPW Benchmark S.A. na jego stronie internetowej pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/ z zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie uprawnień organów nadzoru wynikających z art. 21 oraz 23 Rozporządzenia BMR. GPW Benchmark S.A. może podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania stawki WIBOR w szczególności z przyczyn biznesowych (czynnik pozaekonomiczny) lub z uwagi na uznanie przez GPW Benchmark S.A., że dane wykorzystywane przez GPW Benchmark S.A. do opracowywania stawki WIBOR nie są reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem stawki WIBOR.  Zgodnie z opublikowaną przez GPW Benchmark S.A., informacją ogólną w zakresie procesu zaprzestania opracowywania stawki WIBOR dokonanie takiej zmiany przez GPW Benchmark S.A., poprzedza proces konsultacji publicznych w ramach których GPW Benchmark S.A., określi datę, od której zamierza zaprzestać opracowywania stawki WIBOR. Dodatkowym uzasadnieniem dla zaprzestania opracowywania stawki WIBOR przez GPW Benchmark S.A., może być przykładowo brak zainteresowania podmiotów przekazujących dane do dalszego przekazywania GPW Benchmark S.A., danych niezbędnych do wyznaczania wartości stawki WIBOR.

Dodatkowo metoda opracowywania stawki WIBOR wskazuje, że istnieją okoliczności, w których w danym dniu GPW Benchmark S.A., może nie być w stanie wyznaczyć wartości stawki WIBOR, na przykład w sytuacji nie otrzymania przez GPW Benchmark S.A., w danym dniu wystarczającej ilości danych niezbędnych do wyznaczenia w danym dniu wartości stawki WIBOR.

Konsekwencją trwałego lub czasowego zaprzestania przez GPW Benchmark S.A., opracowywania stawki WIBOR może być brak możliwości wykorzystania przez Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy stawki WIBOR do ustalenia wartości wzajemnych świadczeń wynikających z zawartej pomiędzy Bankiem a Państwem umowy.