Kredyt preferencyjny ARiMR z całkowitą spłatą odsetek (pod dopłaty bezpośrednie)

Linia KO
Kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producentów rolnych
 • pomoc producentom rolnym, oczekującym na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 roku, w finansowaniu kosztów prowadzenia produkcji rolnej w 2016 roku
 • ograniczona do minimum ilość przedkładanych dokumentów w Banku
 • kwota kredytu określana indywidualnie na podstawie zaświadczenia otrzymanego przez producenta rolnego od kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 rok i odpowiadająca wysokości posiadanego przez producenta rolnego wolnego limitu pomocy de minimis
 • uproszczona ocena zdolności kredytowej
 • maksymalny okres kredytowania do dnia 14.07.2016 roku
 • spłata kredytu z dopłat bezpośrednich za 2015 rok otrzymanych przez producenta rolnego z ARiMR na celowy rachunek pomocniczy utworzony w Banku
 • oprocentowanie kredytu płatne przez ARiMR w wysokości WIBOR 3M+2,5 p.p., gdy Kredytobiorca:
  • spełnia warunki określone w Zasadach udzielania kredytów preferencyjnych
  • prowadzi w 2016 roku produkcję rolną
 • możliwość skorzystania z prolongat spłaty kredytu bądź wydłużenia okresu kredytowania, z zachowaniem całkowitej spłaty kredytu do dnia 14.07.2016 roku