Blokowanie/odblokowanie dostępu do bankowości internetowej

W przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do bankowości internetowej przez osobę nieuprawnioną Użytkownik winien niezwłocznie złożyć dyspozycję zablokowania dostępu do bankowości internetowej pisemnie w placówce Banku lub telefonicznie pod numerem: +48 (42) 644 64 44

Użytkownik, pod wskazanym powyżej numerem telefonu może również odblokować dostęp do bankowości internetowej (jeśli nastąpiła automatyczna blokada na skutek podania błędnego hasła/klucza). Za telefoniczne odblokowanie dostępu Bank pobiera opłatę w wysokości 35 złotych za każde odblokowanie.

Uwaga: Dyspozycja odblokowania dostępu do bankowości internetowej jest dostępna tylko dla klientów którzy zdefiniowali hasło telefoniczne w bankowości internetowej.

Jeżeli dyspozycja zablokowania/odblokowania składana jest telefonicznie, warunkiem przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja Użytkownika. Dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. Osoba przyjmująca zgłoszenie może oddzwonić do Użytkownika pod znany Bankowi numer telefonu w celu potwierdzenia dyspozycji.

Każdy Użytkownik składa dyspozycję zablokowania/odblokowania w odniesieniu do własnego dostępu.
W przypadku zablokowania środków dostępu do systemu z powodu utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną, Posiadacz rachunku składa pisemnie w placówce Banku, dyspozycję wydania Użytkownikowi nowych środków dostępu.

Opłaty związane z zablokowaniem/odblokowaniem dostępu do bankowości internetowej:
- zablokowanie dostępu (pisemnie w placówce Banku lub telefonicznie) -  bez opłat
- odblokowanie dostępu w placówce Banku – bez opłat
- odblokowanie dostępu telefonicznie – 35 złotych za każde odblokowanie