Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

 • Cel kredytowania:

  • zakup lokalu mieszkalnego/domu (rynek pierwotny i wtórny)
  • remont lokalu mieszkalnego/domu
  • zakup działki budowlanej
  • budowa budynku mieszkalnego

  Oferujemy kredyt dostosowany do potrzeb każdego Klienta oraz korzystne warunki kredytowania:

  • bez opłaty przygotowawczej
  • niskie koszty kredytu
  • bez kosztów ubezpieczenia na życie
  • minimalny udział środków własnych
  • brak wymogu posiadania karty kredytowej

  Przyjdź do jednego z naszych Oddziałów, skorzystaj z kredytu mieszkaniowego i zamieszkaj u siebie.

   

  Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,30% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 160 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów) okres kredytowania: 214 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,44% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z dnia 02.05.2022r.: 6,14%) i marży Banku w wysokości 2,30 p.p. (marża jest podwyższana o 1,0 p.p. do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki umownej). Raty miesięczne: 213 równych rat miesięcznych po 1 449,47 PLN, ostatnia rata w wysokości 1.449,55 PLN. Całkowity koszt kredytu 155 228,16 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 150 186,66 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,0% kwoty udzielonego kredytu: 3 200,00  PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-Konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 1 391,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 zł.). Koszt ustanowienia hipoteki:  200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu  zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN, łączna opłata za badanie wpisu w księdze wieczystej – 70,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 315 228,16 PLN. Kalkulacja została dokonana na 04.05.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M z 02.05.2022r.. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 • Na czym polega Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz.1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

  W ramach FWK oferujemy następujące formy zwrotnej  pomocy:

  • wsparcie w spłacie rat kredytu:
   • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w Banku WMBS;
   • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy;
   • wysokość wsparcia określana jest w złotych jako równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym maksymalna miesięczna wysokość wsparcia nie może być wyższa niż 2.000,00 złotych,
  • pożyczka na spłatę zadłużenia
   • o przyznanie pożyczki można wnioskować w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia w całości;
   • wysokość pożyczki stanowi równowartość kwoty na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, tj. gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania;
   • wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72.000,00 złotych;
   • przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości Kredytobiorca może ubiegać się o przyrzeczenie udzielenie mu pożyczki na spłatę zadłużenia, zwane promesą.

   

  Kto może wnioskować o pomoc z FWK?

  O wparcie lub pożyczkę mogą ubiegać się Kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

  • co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego są na poziomie przekraczającym 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:

               - 1.552,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

               - 1.200,00 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego

  oraz

  posiadają w Banku WMBS kredyt zabezpieczony hipoteką zaciągnięty w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

   

  Jak się ubiegać o przyznanie Wsparcia z FWK?

  Należy złożyć w Banku wniosek. Bank przyjmuje wnioski poprzez:

  - system bankowości elektronicznej, gdy wniosek jest: 

  • fizycznie podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców i załączony w formie skanu, albo
  • opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla plików pdf;

   - złożenie Wniosku w Placówce Banku, gdy wniosek jest:

  • fizycznie podpisany przez wszystkich Kredytobiorców

   Wzór Wniosku u udzielenie wsparcia lub pożyczki

   

  O czym należy pamiętać?

  • zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w spłacie, w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach;
  • spłata przez Kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki;
  • przelew wsparcia zostanie wstrzymany w przypadku, gdy Kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których wsparcie zostało mu przyznane, np. dochody gospodarstwa domowego wzrosną powyżej ustawowego progu, Kredytobiorca utraci status bezrobotnego;
  • wsparcie lub pożyczka nie mogą być przyznane, jeżeli:
   • umowa o pracę została wypowiedziana z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,
   • jeden z Kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy,
   • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
   • za okres, w którym co najmniej jednemu z Kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty spłaty,
   • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania,
   • w przypadku zbycia przedmiotu kredytowania,
   • w dniu złożenia wniosku o wsparcie Kredytobiorca:
    • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
    • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
    • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania wsparcia można uzyskać w oddziałach Banku lub na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

   

            

   

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.