Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz nowa Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku WMBS dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 15 grudnia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. W związku z tym, dostosowaliśmy obowiązujące regulacje wewnętrzne do nowego porządku prawnego.

Istotne zmiany przedstawiają się w sposób następujący:

1.  Od dnia 15 grudnia 2019 roku wchodzi w życie nowy ”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zwany dalej Regulaminem. Nowy Regulamin zastępuje dotychczasowy ” Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” obowiązujący od 14 września 2019 r., zmieniony 1 listopada 2019 r.

Główne zmiany to:

  • Wprowadzono / doprecyzowano pojęcia: Elixir i SORBNET – systemy do rozliczeń krajowych oraz TARGET I SWIFT – systemy do rozliczeń zagranicznych;
  • Zaktualizowano zapisy dotyczące poleceń przelewu w walucie obcej;
  • Zaktualizowano zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia Umowy przez Bank.

2.  Od dnia 15 grudnia 2019 roku wchodzi w życie nowa ”Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku WMBS dla klientów instytucjonalnych” zwana dalej Taryfą. Nowa Taryfa zastępuje dotychczasową ”Taryfę opłat i prowizji bankowych Banku WMBS dla klientów instytucjonalnych” obowiązującą od 15 kwietnia 2019 r.

Główne zmiany to:

  • Dodano zapisy dotyczące przelewów TARGET/SWIFT;
  • Zrównano koszt polecenia przelewów SEPA z kosztem polecenia przelewów w systemie Elixir;
  • Wprowadzono prowizje dotyczące wpłat gotówki we wpłatomatach

Liczymy, że zaproponowane zmiany w Regulaminie oraz Taryfie spotkają się z Państwa akceptacją.

Pełny tekst „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, o którym mowa na wstępie, dostępny jest poniżej oraz w placówkach Banku.

Pełny tekst „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku WMBS dla klientów instytucjonalnych” o którym mowa na wstępie, dostępny jest w placówkach Banku.

Jednocześnie informujemy, że:

W przypadku niezaakceptowania proponowanych zmian, mają Państwo prawo złożenia wypowiedzenia umowy dotyczącej prowadzonych rachunków, zgodnie z trybem w niej określonym. Brak Państwa sprzeciwu wobec powyższych zmian do dnia wejścia ich w życie traktowany będzie, jako ich akceptacja.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w placówce Banku lub przesłać na adres Banku.

2022.04.kr-swiateczny-pop-up.jpg

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,46%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11.075,28 zł, oprocentowanie stałe 9,99%, całkowity koszt kredytu 1.075,28 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 1.075,28 zł),
24 miesięczne raty równe po 461,47 zł. Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.