Koronawirus

 • Mając na uwadze ochronę naszych klientów i pracowników w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, nasze placówki mogą funkcjonować inaczej niż dotychczas. Prosimy Klientów o ograniczenie wizyt w placówkach Banku do niezbędnego minimum.

  Rozliczenia wewnętrzne i międzybankowe są realizowane bez zmian.

  W celu ograniczenia zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zasady bezpośredniej obsługi klienta w placówce banku:

  - aby zabezpieczyć odpowiednią odległość od siebie osób przebywających w placówce ustala się, że jednocześnie w sali obsługi klienta może znajdować się maksymalnie 2 klientów. Prosimy o wejście do placówki po upewnieniu się, czy w sali obsługi nie znajduje się więcej niż jeden klient.

  - w celu ograniczenia kontaktu pracowników banku z gotówką, bank nie będzie przyjmował wpłat gotówkowych na rachunki obce (prowadzone w innych bankach). Płatności można dokonywać w formie przelewów z rachunków własnych z wykorzystaniem kanału bankowości internetowej, ewentualnie składając przelew u pracownika banku.

  - w celu wypłaty gotówki z rachunku własnego prosimy o wykorzystanie bankomatów.

  Zwracamy się z prośbą o korzystanie z form płatności bezgotówkowych (kart płatniczych). Posiadaczom  bankowości elektronicznej proponujemy realizację wszelkich płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

  Zachęcamy do kontaktów telefonicznych oraz mailowych. Jesteśmy do Państwa  dyspozycji pod numerami telefonów oraz mailowo:

  kor kom

  Wprowadzone środki ostrożności wynikają z zaleceń GIS i Rządu RP.

  Przepraszamy za ewentualne niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

  Zarząd Warmińsko-Mazurskiego

  Banku Spółdzielczego

 • Szczegóły rozwiązań dla Osób prywatnych

  Umożliwiamy bezpłatne odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów dla osób prywatnych w trybie uproszczonym. Odroczenie rat dotyczy kredytów hipotecznych, w tym mieszkaniowych oraz kredytów konsumpcyjnych.

  Dodatkowo osobom, które po 13 marca 2020 r. utraciły pracę lub inne główne źródło dochody umożliwiamy zawieszenie rat kapitało-odsetkowych na okres max. 3 miesięcy.

  odroczenie

  Na wniosek Kredytobiorcy proponujemy  odroczenie spłat rat kapitałowych na okres do 3 miesięcy.

  Odroczenie spłaty rat kredytu następuje z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

  Kto może złożyć wniosek o odroczenie spłaty rat kredytu?

  Opcja odroczenia spłaty rat kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa oraz terminowo obsługują zobowiązania kredytowe wobec Banku.

  Kiedy można złożyć wniosek?

  Wniosek powinien być złożony najpóźniej na 10 dni roboczych przed umowną datą spłaty pierwszej raty kredytu podlegającej odroczeniu.

  Jak należy uzasadnić konieczność odroczenia spłaty kredytu?

  We wniosku należy wskazać, w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność odroczenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

  W jaki sposób można wnioskować o odroczenie spłaty kredytu? Gdzie znajdę wniosek o odroczenie spłaty kredytu?

  Wnioski o odroczenie spłaty kredytu należy składać z wykorzystaniem formularza dostępnego tutaj. Formularz dostępny jest w postaci pliku PDF. Należy go wydrukować, wypełnić i podpisać we wskazanych miejscach. Wnioski o odroczenie można składać osobiście w placówkach Banku, drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wniosku) lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 2a.

  W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Oddziały Banku WMBS mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

  Czy rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu jest płatne?

  Rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty kredytu jest bezpłatne.

  Co oznacza zapis we Wniosku: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?

  Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o odroczenie spłaty rat kredytu w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o odroczenie spłaty rat wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek w Oddziale Banku.

  zawieszenie

  Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?

  Zawiesić spłatę kredytu może każdy Kredytobiorca, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku w którym stroną Umowy kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca, dla spełnienia warunku wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

  Kiedy można złożyć wniosek?

  Wniosek można złożyć w każdej chwili. Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem złożenia w Banku wniosku o zawieszenia.

  Jak należy udokumentować utratę pracy lub utratę głównego źródła dochodu?

  Kredytobiorca na wniosku o zawieszenie oświadcza, że utracił pracę lub główne źródło dochodu oraz, że jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z fałszywego oświadczenia.

  W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu? Gdzie znajdę wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

  Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu należy składać z wykorzystaniem formularza dostępnego tutaj. Formularz dostępny jest w postaci pliku PDF. Należy go wydrukować, wypełnić i podpisać we wskazanych miejscach. Wnioski o zawieszenie należy składać osobiście w placówkach Banku.

  Jak traktowany jest okres zawieszenia?

  Okres zawieszenia wykonania Umowy kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania Umowy kredytu. W okresie zawieszenia wykonania Umowy kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty.

  Jeżeli Bank na Wniosek Kredytobiorcy odroczył spłatę kredytu, na innych warunkach wynikających z innych rozwiązań pomocowych dla Klientów, których dotknęła trudna sytuacja w związku z pandemią koronawirusa, okres odroczenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia przez Kredytobiorcę do Banku wniosku o zawieszenie wykonania umowy.

 • SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

  Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa COVID19, proponujemy odroczenie terminu spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w okresie nie dłuższym niż do 31.12.2020 r.

  Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

  • kredytów obrotowych
  • kredytów inwestycyjnych

  Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się tutaj.

  Formularz dostępny jest w postaci pliku PDF. Należy go wydrukować, wypełnić i podpisać we wskazanych miejscach. Wnioski o odroczenie można składać osobiście w placówkach Banku, drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wniosku) lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 2a.

  W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Oddziały Banku WMBS mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

  Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu do 3 miesięcy nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

  Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie po jej podjęciu.

  Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

  • w Oddziale Banku
  • korespondencyjnie

  Podpisanie aneksu korespondencyjnie

  1. aneks otrzymają Państwo na wskazany we wniosku adres email
  2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonym podczas zawierania umowy kredytowej lub Kartą Wzoru Podpisu.
  3. Następnie wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres Oddziału Banku
  4. Bank po podpisaniu aneksy niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz na adres korespondencyjny.
 • 1

  Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę i jesteś naszym Klientem, to możesz złożyć wniosek w Systemie Bankowości Internetowej o częściowo bezzwrotną subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. To program dla tych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

  W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

  2

  Program „Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm jest obsługiwany za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej Banku WMBS.

  3 Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.
   w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
  • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
  • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu
  • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość
  • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
   • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
   • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
   • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych

  3 Jakie są warunki finansowania?

  Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
  • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

  Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

  Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

  3 Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

  Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

  Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

  Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. zł.

  3 Jakie są warunki umorzenia subwencji?

  Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy

  Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

  Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banków.

  4

  Program jest obsługiwany za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej Banku WMBS.

  3 Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
  • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
  • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
  • Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość
  • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
   • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka
   • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe
   • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych

  3 Jakie są warunki finansowania?

  Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
  • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

  Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

  Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

  3 Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

  Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. Kwota wysokości subwencji finansowej uzależniona od wielkości przychodów ze sprzedaży 2019 roku oraz skali spadków przychodów obliczana w następujący sposób (przypadki rozłączne):

  • spadek przychodów ze sprzedaży <0; 25%) - brak udzielenia subwencji;
  • spadek przychodów ze sprzedaży <25; 50%) - subwencja = 4% * przychody ze sprzedaży 2019;
  • spadek przychodów ze sprzedaży <50;75%) - subwencja = 6% * przychody ze sprzedaży 2019;
  • spadek przychodów ze sprzedaży <75; 100%> - subwencja = 8% * przychody ze sprzedaży 2019; maksymalnie do 3,5 mln PLN.

  5

  • Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy
  • Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku
  • Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm
  • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne)
  • Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

  UWAGA!

  Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

  • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
  • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

  Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

  6

  1. Zaloguj się do Systemu Bankowości Internetowej
  2. Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej, z menu głównego wybierz "Tarcza Finansowa PFR"
  3. Następnie wybierz "Złóż wniosek" i „Przejdź do Eximee
  4. Otworzy się formularz wniosku, w którym wypełnij  wszystkie wymagane pola.
  5. Po wypełnieniu wniosku kliknij "Wyślij"
  6. W ostatnim kroku wypełniania wniosku, możesz pobrać umowę

  7

  TUTAJ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR

  8

  Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP, a więc może skorzystać z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR? Jak określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia? Szczegóły w załączniku.

  9

  Jeśli otrzymałeś niższą kwotę subwencji od wnioskowanej, możesz odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, składając wniosek odwoławczy. Wniosek  odwoławczy musisz złożyć w tym samym banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek.

  Zanim złożysz wniosek odwoławczy - Pamiętaj:

  • wniosek możesz złożyć tylko w przypadku decyzji częściowo pozytywnej, gdy otrzymałeś niższą kwotę od tej o którą wnioskowałeś
  • wniosek możesz złożyć tylko dwa razy, masz na to dwa miesiące od daty podpisania umowy
  • jeśli otrzymałeś negatywną decyzję, nie możesz się odwołać – musisz złożyć nowy wniosek

  Wniosek odwoławczy dostępny jest w bankowości internetowej.

  10

  Jeśli otrzymałeś subwencję jesteś zobowiązany na podstawie Umowy o Subwencję dostarczyć do Banku dokumenty potwierdzające, że byłeś Osobą Upoważnioną do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Twoje przedsiębiorstwo posiada reprezentację wieloosobową, musisz dodatkowo, zgodnie z umową subwencji złożyć pełnomocnictwo oraz oświadczenie.

  Jednocześnie musisz pamiętać, że:

  • pełnomocnictwo może być złożone w dowolnym czasie do 31.12.2020 r. ale z datą dokumentu pełnomocnictwa nie późniejszą niż na dzień złożenia wniosku o subwencję,
  • oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, jeśli nie miałeś wcześniej udzielonego pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEiGD albo pełnomocnik.

  Dokument (Pełnomocnictwo i Oświadczenie) należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

  Dokument -  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, możesz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dokument w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi możesz przedłożyć w każdym Oddziale Banku  - w terminie  do dnia 31.12.2020r.

  Do pobrania:

  11

  Każdy przedsiębiorca, który ubiegał się o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR może zgłosić reklamację za pośrednictwem naszego Banku.

  Co możesz zgłaszać?

  • Rozbieżność danych – rozbieżności między danymi zawartymi we Wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do weryfikacji Wniosku (w tym ZUS i KAS),
  • Błąd Beneficjenta – dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez Beneficjenta we Wniosku lub Odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem, lub błędu popełnionego przez Beneficjenta we Wniosku lub Odwołaniu, który spowodował wydanie Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem.
  • Umorzenie – dotyczy Decyzji PFR w przedmiocie umorzenia Subwencji Finansowej
  • Działalność Banku – dotyczy zgłoszeń związanych z działalnością Banku, np. awaria systemu
  • Inne – inne zgłoszenia dotyczące subwencji finansowej

  Jeżeli chcesz zgłosić reklamację dotyczącą składanego wniosku o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR:

  1. Wypełnij załączony poniżej Formularz Zgłoszenia
  2. Jeśli zgłoszenie dotyczy niezgodności z danymi w rejestrach z ZUS lub US do Formularza należy dołączyć dokumenty związane z przedmiotem sprawy.1
  3. Wypełniony Formularz, razem z załącznikami (jeżeli są wymagane) możesz dostarczyć do Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego:
  • na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • na adres korespondencyjny Banku,
  • osobiście w Placówce Banku.

  Przypominamy również, że masz prawo do dwukrotnego odwołania od decyzji PFR, w sytuacji kiedy przyznana subwencja jest w kwocie niższej niż planowana (więcej informacji powyżej „Odwołanie od decyzji o przyznaniu finansowania”).

  W związku z zakończeniem z dniem 31 lipca 2020 r. procesu składania wniosków informujemy, iż przedsiębiorcy, którzy kwalifikują się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będą mogli po 31 lipca br. złożyć ponownie wniosek celem otrzymania subwencji.

  W tym przypadku do wniosku powinieneś załączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek na FUS na dzień 31.12.2019r. lub dzień złożenia wniosku o subwencję;
  • zaświadczenie z ZUS o opłacaniu przez Płatnika składek na FUS osób zatrudnionych, które są podstawą do wyliczenia subwencji.
  • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami zaliczek na podatki VAT, AKCYZA, CIT lub PIT na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o subwencję.

  Do pobrania:

  Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy informuje:

  • 31 lipca 2020 r. upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm”.
  • do 14 sierpnia 2020 r. były przyjmowane zgłoszenia wyjaśniające dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
  • do 30 września 2020 r. będą przyjmowane odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
  • do 14 października 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia wyjaśniające dla odwołań złożonych do 30 września 2020 r.

  12

  Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)?

  Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR.

  Opisana niżej procedura rozliczenia subwencji nie będzie Cię dotyczyła tylko, jeśli:

  • dokonałeś spłaty subwencji finansowej w całości,
  • PFR wystosował w stosunku do Ciebie wezwanie do zwrotu subwencji finansowej, lub
  • nie posiadasz aktywnej relacji z bankiem, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej (nie posiadasz zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej) oraz nie odnowiłeś tej relacji oraz nie odnowiłeś tej relacji przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, chyba że bank, za pośrednictwem którego otrzymałeś subwencję finansową,  umożliwia odnowienie relacji w innym terminie jednakże nie późniejszym niż ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.

  Pamiętaj: Co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej.  Przeprowadzić go będzie mogła - jednoosobowo - osoba, która posiada dostęp do Twojej bankowości elektronicznej w tym banku. Może to być sam beneficjent albo osoba działająca w jego imieniu.

  W przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

  Poniżej wyjaśnimy krok po kroku jak taki proces będzie przebiegał.

  Krok 1.  Otrzymanie propozycji PFR

  Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej, bank przedstawi Ci - w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

  Pamiętaj: Na początku, po otrzymaniu tej propozycji PFR, będziesz mógł się z nią tylko zapoznać, co oznacza, że nie będziesz miał możliwości natychmiastowego podpisania tej wstępnej wersji oświadczenia o rozliczeniu i jego złożenia. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyskasz dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Ciebie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

  Przypomnijmy, oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej masz obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej.

  Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia  

  Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Uzupełnij wymagane oświadczenia.

  Pamiętaj: co do zasady, podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

  Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych

  Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola będziesz jednak musiał wypełnić sam. Chodzi tu o wypełnienie:

  • oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
  • oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
  • innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

  Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie Ci przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia.

  Będziesz mógł zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie.

  Pamiętaj: sprawdź wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnij je w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia, ale nie zapomnij o terminie na jego złożenie.

  Krok 4. Podpisanie oświadczenia

  Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

  Krok 5. Weryfikacja Twojego oświadczenia przez PFR

  Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

  Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR

  Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji.

  Pamiętaj: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym przez Ciebie od banku harmonogramem spłat.

  Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono Ci subwencję finansową;

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej.

  Pamiętaj: w takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji PFR;

  • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. W takim przypadku:

  - PFR poinformuje Cię o przyczynach takiego stanu rzeczy,

  - wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego,

  - po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

  Pamiętaj: Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, zostaną udostępnione Ci w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

  Uwaga!

  Wysokość Subwencji Finansowej podlegającej rozliczeniu odpowiada saldu subwencji finansowej aktualnemu na dzień sporządzenia przez PFR propozycji w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

  Ważne:

  W postępowaniu wyjaśniającym, będziesz mógł zwrócić się do PFR – za pośrednictwem banku - z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, wskazanej Ci w decyzji PFR. W takim przypadku będziesz jednak musiał udokumentować różnice pomiędzy treścią tej decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym. Musisz także pamiętać, że złożenie zapytania nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR. Na złożenie zapytania dot. wysokości subwencji finansowej do zwrotu, wskazanej w decyzji PFR, będziesz miał  10 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji.